+371 25 947 691 info@salna.lv

Garantija

1.    Visām Interneta veikalā salna.lv piedāvātām precēm garantijas periods ir 2 gadi. Veicot pirkumu, kopā ar preci pircējam tiek izsniegti garantijas dokumenti, ar atrunātiem šīs preces garantijas apkalpošanas nosacījumiem.

2.    Lai izvairītos no pārpratumiem, lūdzam preces saņemšanas laikā pārbaudīt, vai pareizi aizpildīti garantijas dokumenti. Garantijas dokumenti ir spēkā tikai tad, ja tajos pareizi un skaidri norādīts:
•    preces modelis,
•    sērijas numurs,
•    pārdošanas datums,
•    pārdevēja un pircēja paraksti,
•    juridiskām personām arī skaidri saskatāms pārdevēja zīmoga nospiedums.
Garantijas dokumentos aizliegts izdarīt jebkādas izmaiņas, dzēst vai pārrakstīt tajos norādītos datus - šādā gadījumā garantijas dokumenti tiks atzīti par spēkā neesošiem.

3.    Pirms sākt iegādāto preci izmantot, lūdzam rūpīgi izlasīt preces lietošanas instrukciju un preci lietot tikai saskaņā ar tās ražotāja norādījumiem, atbilstoši preces īpašībām un paredzētajiem lietošanas mērķiem.

4.    Par preces kvalitāti saņemtās pretenzijas tiek risinātas saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) normām, atbilstoši reglamentējošajiem Ministru kabineta noteikumiem nr.631. „Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” prasībām (MK Noteikumi Nr.631).

5.    Gadījumā, ja Preces kvalitāte neatbilst līgumam, Pircējam ir šādas tiesības saskaņā ar PTAL normām:

5.1.    Ja no preces iegādes pagājuši mazāk kā seši mēneši:
5.1.1.    prasīt samazināt preces cenu;
5.1.2.    prasīt novērst preces neatbilstību;
5.1.3.    apmainīt preci pret tādu pašu vai ekvivalentu;
5.1.4.    prasīt līguma atcelšanu un naudas atmaksu;
Ja preces neatbilstība līguma noteikumiem ir maznozīmīga un nevar būtiski ietekmēt Pircēja iespējas izmantot preci, Pircējs nevar prasīt līguma atcelšanu un naudas atmaksu.

5.2.    Ja no preces iegādes pagājuši vairāk kā seši mēneši:
5.2.1.    vispirms pieprasīt preces neatbilstības novēršanu (remontu) vai preces apmaiņu;
5.2.2.    ja saprātīgā termiņā remonts vai apmaiņa nav iespējama, pieprasīt samazināt preces cenu vai izbeigt līgumu un atmaksāt par preci samaksāto naudu proporcionāli preces nolietojumam;
Ja preces neatbilstība līguma noteikumiem ir maznozīmīga un nevar būtiski ietekmēt Pircēja iespējas izmantot preci, Pircējs nevar prasīt līguma atcelšanu un naudas atmaksu.

6.    Atgādinām, ka PTAL normas neattiecas uz gadījumiem, kad preci iegādājas juridiskas personas.

7.    Lai saņemtu ražotāja garantijas pakalpojumus, Pircējam nepieciešams saglabāt un uzrādīt garantijas dokumentus un pirkumu apliecinošu dokumentu (EKA čeku, preču pavadzīmi vai līzinga līgumu), kā arī nogādāt preci Pārdevējam. Transporta izmaksas sedz Pircējs.

8.    Lai pieteiktu prasījumu par līgumam neatbilstošu preci vai pakalpojumu, nepieciešams uzrādīt pirkumu apliecinošu dokumentu (EKA čeku, preču pavadzīmi vai līzinga līgumu), kā arī nogādāt preci Pārdevējam

9.    Garantijas apkalpošana gadījumā jāvēršas interneta veikala salna.lv veikalā –  tālr. +371 28 923 259, e-pasts: info@salna.lv.

10.    Mehānismu tīrīšana neietilpst garantijas apkalpošanas pakalpojumos. Šāds pakalpojums var tikt nodrošināts saskaņā ar klienta pieprasījumu, par atsevišķu samaksu.

11.    Preces komplektā ietilpstošajiem aksesuāriem, akumulatoriem, baterijām, savienojošiem vadiem un birstītēm, spuldzītēm, drošinātājiem un citām komplektējošām detaļām, kuri ekspluatācijas procesā nolietojas, garantijas apkalpošana netiek paredzēta, vai tā ir ierobežota.

12.    Garantijas apkalpošana nav spēkā, ja precei:

12.1.    ir mehāniski bojājumi, kas radušies klienta vainas dēļ,

12.2.    bojājuma rašanās iemesls nav atkarīgs no ražotāja vai pārdevēja, ja tiek konstatēts, ka bojāta preces garantijas plombe, sērijas numurs, ir notikusi instrukcijai neatbilstoša iekļūšana izstrādājumā un/vai pircējs pats mēģinājis novērst bojājumu.

12.3.    ir bojājumi, kas radušies dabas stihiju, zibens, ugunsgrēka, plūdu u.c. rezultātā,

12.4.    ja precei ir bojājumi, kas radušies svešu priekšmetu, šķidrumu, kukaiņu u.t.t., iekļūšanas rezultātā,

12.5.    ir bojājumi, kuru rašanās iemesls ir zemas kvalitātes ūdens (ar paaugstinātu kalcija, hlora, rūsas vai smilts saturu) izmantošana,

12.6.    ir bojājumi, kuru rašanās iemesls ir ķīmisku vielu iedarbība,

12.7.    ir bojājumi, kas radušies elektriskā sprieguma svārstību vai bojājumu gadījumā, komunikāciju un kabeļu parametru neatbilstības dēļ, kā arī citu sadzīves faktoru gadījumos (kvēpi, dūmi, putekļi, mitrums u.c.),

12.8.    bojājumi radušies tādēļ, ka prece netika lietota saskaņā ar tās lietošanas instrukciju, ka netika ievēroti preces uzglabāšanas un transportēšanas nosacījumi, kā arī gadījumos, kad izstrādājums netika uzstādīts atbilstoši instrukcijai,

12.9.    bojājumi radušies tādēļ, ka tā netiek izmantota paredzētajiem mērķiem vai sadzīves tehnika tiek izmantota profesionālā nolūkā,

12.10.    Izmantoti nestandarta barošanas bloki, piederumi un rezerves daļas, kā arī izejmateriāli, ko ražotājs nav sertificējis lietošanai ar noteikto preci, un ja tas būs izraisījis šīs preces bojājumus,

13.    Gadījumos, kad garantijas apkalpošana nav spēkā, bet klients atsakās no maksas remonta, tad klientam ir jāsedz diagnostikas izmaksas, un klients saņem slēdzienu par konstatētajiem bojājumiem. Servisa centram ir tiesības pieprasīt remontdarbu apmaksu pilnā mērā pirms maksas remonta sākšanas.

 

Gaisa kondicionieru garantija

Gaisa kondicionieriem tiek piešķirta 24 mēneši garantija, ja tiek veiktas obligātas apkopes darbi. (Apkopes darbi  jātaisā nemazāk kā 1 reizi gadā, atkarīgi kāda iekārta un kur būs ekspluatēta)

Piezīme: Ja iekārta garantijas laikā salūz ir vajadzīgs dokuments, kas apstiprina, kā iekārtai bija veiktas apkopes darbi.

Garantija neattiecas:

Ja lietotājs nenorādā iekartas serijas numuru, vai serijas numurs uz iekārtas nav redzams, izgriezts vai sabojāts.

Ja gaisa kondicinieru sistēma nav kvalitātīvi uzstādīta.

Ja nebija ievērota lietošanas instrukcija.

Ja nebija veiktas kvalitātīvie apkopes darbi.

Ja ir pazīmes, kuras norādā uz nekvalitātīvu remontu.

Ja ir izmainīta oriģināla rūpnīcas iekārtas konstrukcija.

Ja iekārta netiek izmantotā paredzētajam mērķim.

Ja iekārta nebija transportēta pēc ražotāja noteikumiem.

Ja ir mehāniski-vizuālie defekti.

Ja iekārtai ir bojājumi no svešiem priekšmetiem, agresīviem materiāliem, šķidrumiem.

Ja iekārta nav uzstādīta vai demontēta, lai varētu parbaudīt montāžas kvalitāti.

Ja ir bojājumi, kuri rodas no dabas katastrofam, no ugunsgrēka, no mājsaimniecības nelaimes gadījumiem un faktoriem, no arējiem faktoriem ( zibens efekts, sprieguma svarstības dēļ u.t.t.) un arī nelaimes gadījumiem.

Svarīga informācija

Obligāti jāizlasa un jāievēro uzmanīgi lietošanas instrukucija.

Ja iekārtai rodas bojājumi darbā, lūdzam griezties pie uzņēmuma, kurš uzstādīja iekārtu vai veica regulāras apkopes.